Odolnost proti korozi

Trubky HOBAS jsou elektricky nevodivé a netečné vůči zatížení vyvolanému kyselinami, zásadami a solemi. Odolnost trubek HOBAS bezprostředně souvisí s kvalitou použité pryskyřice. Standardní pryskyřice zajišťují provoz pro dnešní kvalitu odpadních vod a jsou odolné v rozsahu pH od 1 do 10 při max. trvalé teplotě 35 °C. Standardní kvalita (VA) je rovněž odolná proti vlivům biogenní koroze působením kyseliny sírové, která se vyskytuje u stok a kanalizací s dlouhým zdržením.

Na vyšší nároky, například v průmyslové oblasti, lze reagovat speciálními pryskyřicemi (viz. třídy odolnosti).Ochranné nátěry ani povlaky nejsou nutné. Elektrolytická koroze je vyloučena.

Test chemické koroze s napětím ve stěně - Strain Corrosion Test

Praktickému ověření vlastností sklolaminátových trub slouží testování s dobrou vypovídací hodnotou o jakosti a trvanlivosti, takzvaný Strain Corrosion Test. Provádí se současným působením fyzikálních (statika) a chemických (médium) zátěží, tzn., že trubka se deformuje a přitom je vystavena účinku chemikálii. Nejčastěji roztok kyseliny sírové nebo hydroxidu sodného. Standardní pokus metodikou popsanou v ČSN EN 1120 má dobrou vypovídací hodnotu. Test a důkaz jakosti se provádí na vzorku v měřítku 1:1 a tím pádem co nejvěrněji odráží případ praktického použití. Zkoušení prověřuje a dokumentuje trvanlivost za situace vlivu koroze při napětí. Vzorek je deformován při této pokusné metodě na vysokou hodnotu roztažení okrajových vrstev stěny trub. Vnitřní vrstva (liner) o tloušťce min. 1 mm u trub HOBAS bez obsahu skleněných vláken spolu se zhutněnými konstrukčními vrstvami (s obsahem skleněných vláken) stěny trub zajišťují vysoký difúzní odpor. Minimalizuje se vliv chemické koroze na konstrukční, staticky účinné, vrstvy stěny a dokumentují dlouhodobou užitnost v širokém spektru chemických látek. Tyto testy se již dlouho provádí v evropských závodech HOBAS, v USA i v Austrálii a to i podle dalších velmi podobných zkušebních metod (ASTM D 3681, ISO 10952, DIN 53 769 - část 5). Extrapolací výsledků podle normou (EN 705 nebo ISO 10928) určeného postupu lze dospět k životnosti trub HOBAS až 100 let.