HOBAS klasifikace potrubí

HOBAS potrubí lze rozdělit podle:

  • Velikosti DN
  • Tuhosti SN
  • Tlakové třídy PN
  • Třídy odolnosti

Klasifikace podle velikosti DN

Pro kruhová potrubí vyrobená v technologii odstředivého lití je sklolaminátové (GRP) potrubí HOBAS zařazeno do skupiny B (klasifikace podle EN 1796, EN 14364, ISO 10467 a ISO 10639). Jednotlivé nominální rozměry DN jsou zpřesněny vnějším průměrem (de v mm)

Klasifikace podle tuhosti

Tuhost trubky SN vyjadřuje odolnost proti vnějšímu zatížení anebo vnitřnímu podtlaku. Tuhost vyjadřuje vztah mezi použitým materiálem (modulem pružnosti), tloušťkou stěny a velikostí průměru. Čím větší je tloušťka stěny trubky, tím větší je tuhost, naopak čím větší je průměr, tím tuhost klesá. Tuhost a vlivy zatížení se projevují v první fázi deformací, po překročení limitních hodnot deformací může stěna trub prasknout. Potrubí HOBAS běžné tuhosti jsou považovány za trubky pružné (flexibilní). Zeminy v okolí trub a jejich vlastnosti hrají významnou roli v celkovém statickém a konstrukčním systému potrubí při uložení v zemi. Při posuzování hraje významnou roli i způsob instalace a to od ukládání do výkopů, instalaci protlakem a nebo reliningem. Součástí posuzování jsou i zatížení na povrchu od nejrůznějších dopravních anebo jiným druhů zatížení. Z mechanického a statického hlediska se ukázalo jako užitečné klasifikovat GRP trubky podle tuhosti a nikoliv pouze podle tloušťky stěny.

Tuhost třída
SN 2500 Tyto trouby je možné použít pro instalace do země, více vhodné pro relining.
SN 5000 Trouby této tuhosti jsou vhodné pro menší zatížení, s dostatečně únosnými zeminami v okolí trub a menšími vlivy dopravy nad uloženou trasou.
SN 10000 Tyto trouby jsou navrženy pro vysoké zatížení, například pro instalaci ve smíšených zeminách s hloubkou uložení nad 4 metry nebo naopak pro nízké krytí potrubí s dopravním zatížením do 60 tun.
SN >10000 Pro zvláštní případy je možné vyrobit trouby s tuhostí nad 500,000 N/m², např. pro skládky či studny.
Pro více informací kontaktujte Vašeho obchodního zástupce firmy HOBAS.

SN...Jmenovitá tuhost v N/m²

Klasifikace podle tlakové třídy PN

Jmenovitý tlak (PN) udává maximální provozní tlak v potrubí a odpovídá velikosti vnitřního tlaku v barech. Každá třída PN může být v kombinaci s tuhostí třídou SN. Při krátkodobé zkoušce vnitřním tlakem musí trouby HOBAS vydržet přibližně čtyřnásobek tlaku PN, rozhodujícím kritériem je splnění požadovaného stupně tlakové bezpečnosti pro působení vnitřního tlaku dlouhodobě. Trubní systém je dostupný v tlakových třídách od PN 1 do PN 32.

Třída odolnosti

Existuje přímá souvislost mezi chemickou odolností a zvolenou pryskyřicí při výrobě. Standardní výroba HOBAS se označuje kvalitou VA. Je určena pro běžné použití, splaškových odpadních vod, rozvodů vody pro závlahy, rozvodů a přívodů surové nebo chladící vody s teplotami do +40°C. Další kvalitativní potřeby a požadavky k vyšším teplotám nebo chemickým průmyslovým vodám lze jakost dodávky HOBAS změnit a upravit. Stejně tak je možné potrubí používat pro vodovody a vodojemy pro pitnou vodu.